บริษัท คอนแทค กรุ๊พ

ประวัติ คอนแทค กรุ๊พ กด ได้ก่อตั้งข้นเมื่อเดือน 19 เมษายน ..2531 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยวัตถุประสงค์เพื่อ บริษัท คอนแทค กรุ๊พ นำเข้า ผลิต และจำหน่ายสารอารกพืช ปุ๋ย ธาตุอาหาพืช เมล็ดพันธ์พืช รวมไปถึงอุปกณ์ทางด้านการเกษตร ต่างๆภายใต้เคื่องหมายการค้า ตรา คอนแทค

บริษัท คอนแทค กรุ๊พ เลือกสินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ เยอรมัน อเมริกา อินเดีย จีน และอื่นๆ เพื่อนำเสนอสู่กลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ที่ใช้สินค้าเป็นหลัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท คอนแทค กรุ๊พ เน้นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือกับลูกค้าหรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทางบริษัทงมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนสินค้า บริการที่ดีที่สุด จะพัฒนา ปรับปรุงองค์กรให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์

 

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจเกษตรระดับภูมิภาค อย่างมีธรรมภิบาล”

พันธกิจ

มุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

01

เรามีนโยบายคัดสรรผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิต เช่น บริษัท BASF , Syngenta, Beisterfeld , Tessenderlokerley , Benntage, Fuhua ฯลฯ

มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะและมีประสิทธิภาพเพื่อพร้อมไปสู่การให้บริการ

02

เน้นการฝึกอบรม พนักงานในทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง เช่น

ฝ่ายโรงงาน ได้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

ฝ่ายจัดส่งผลิตภัณฑ์ มีการฝึกอบรมหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย (ระดับสูง) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ฝ่ายการตลาด

ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะได้ออกไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและคุ้มค่า ฯลฯ

มุ่งพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

03

เรามีการปรับปรุงบรรุภัณฑ์ทุก 3-5 ปี และนำองค์กรเข้าสู่ระบบ ISO9001 และกำลังดำเนินการเข้าสู่ระบบ ISO14000 และมีการสร้างห้องแลป ไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

มุ่งพัฒนาองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

04

เรามีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น การนำเข้า Drone เข้ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและให้บริการเกษตรกร และการปลูกพืชในระบบ Close system และขยายธุรกิจเข้าไปในภูมิภาคเอเชีย เช่น CONTACT AGRO (Cambodia) CO.,LTD. ในประเทศกัมพูชา CONTACT AGRO (LAOS) EXPORT-IMPORT SOLE CO.,LTD. ในประเทศลาว และกำลังจดทะเบียนในประเทศพม่า

มุ่งรักษาผลปะโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รับผิดชอบ ต่อสังคม ลิ่งแวดล้อม

05

เราทำธุรกิจโดยใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและลังคม โดยมีการตรวจประเมินภายใน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรค จากการทำงานในสถานประกอบการโดยโรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงาธารณสุข ฯลฯ

ค่านิยมองค์กร CONTACT

C-Creativity

องค์กรมีความคิดสร้างสรรค์

O-Optimistic

องค์กรมีกระบวนความคิดและมุมมองเชิงบวก

N-Networking

เน้นการมีกระบวนความคิดและมุมมองเชิงบวก

T-Trust

ได้รับการไว้วางใจทั้งในองค์กรและนอกองค์กร

A-Accountabiity

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และลิ่งแวดล้อม

C-Cooperation

การร่วมมือในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

T-Technology

ก้าวทันสู่โลกเทคโนโลยี