เกี่ยวกับ

ประวัติ คอนแทค กรุ๊พ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2531 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน         1 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริษัท คอนแทค กรุ๊พ จำกัด นำเข้า ผลิต และจัดจำหน่ายสารอารักขาพืช ปุ๋ย ธาตุอาหารพืช เมล็ดพันธ์พืช รวมไปถึงอุปกรณ์ทางด้านการเกษตรต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตราคอนแทค

บริษัท คอนแทค กรุ๊พ จำกัด เลือกสินค้าและวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ มีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก จากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ได้แก่ เยอรมัน อเมริกา อินเดีย จีน และอื่นๆ เพื่อนำเสนอสู่กลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรผู้ที่ใช้สินค้าเป็นหลัก ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

บริษัท คอนแทค กรุ๊พ จำกัด เน้นการให้บริการทางด้านวิชาการแก่เกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือกับลูกค้าหรือร้านค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างใกล้ชิด ทางบริษัทจึงมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอสินค้า และบริการที่ดีที่สุด จะพัฒนา และปรับปรุงองค์กรให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านสินค้า บริการ และการเป็นที่ปรึกษาในด้านอารักขาพืช และช่วยยกระดับวิถีชีวิตเกษตรกร ไทย ลาว และกัมพูชาอย่างแท้จริง

เรามีนโยบายคัดสรรผลิตภัณฑ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากพันธมิต เช่น บริษัท BASF, Syngenta, Beisterfeld, Tessenderlokerley, Benntage, Fuhua ฯลฯ

เน้นการฝึกอบรม พนักงานในทุกฝ่าย อย่างต่อเนื่อง เช่น

  • ฝ่ายโรงงาน ได้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย จากสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
  • ฝ่ายจัดส่งผลิตภัณฑ์ มีการฝึกอบรมหลักสูตรการขนส่งวัตถุอันตราย (ระดับสูง) จากสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ฝ่ายการตลาด ได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะได้ออกไปให้คำแนะนำแก่เกษตรกรให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างถูกต้องปลอดภัยและคุ้มค่า ฯลฯ

เรามีการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ทุก 3-5 ปี และนำองค์กรเข้าสู่ระบบ ISO9001 และกำลังดำเนินการเข้าสู่ระบบ ISO14000 มีการสร้างห้องแลปไว้เพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์

เรามีการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ เช่น การนำเข้า Drone เข้ามาใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและให้บริการเกษตรกร และการปลูกพืชในระบบ Close system และขยายธุรกิจเข้าไปในภูมิภาคเอเชีย เช่น CONTACT AGRO (Cambodia) CO.,LTD. ในประเทศกัมพูชา CONTACT AGRO (LAOS) EXPORT-IMPORT SOLE CO.,LTD. ในประเทศลาว และกำลังจดทะเบียนในประเทศพม่า

มุ่งรักษาผลประโยชน์ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร รับผิดชอบและสิ่งแวดล้อม

เราทำธุรกิจโดยใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยมีการตรวจประเมินภายใน ระบบจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นพื้นฐาน สำหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม โดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และการประเมินความเสี่ยงและคัดกรองโรค จากการทำงานในสถานประกอบการโดยโรงพยาบาลนครปฐม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

ค่านิยมองค์กร CONTACT